RODO

          RODO PIELGRZYMA

      Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W Kościele katolickim sprawy te reguluje również Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.
W związku z powyższym, przekazujemy informacje dotyczące udostępnionych nam przez Państwa przy zapisach na pielgrzymkę danych osobowych.

Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu, ul. Ptasia 5 w Bolesławcu 59-700. Kontakt mailowy: pielgrzymka.mbr@gmail.com

Cel przetwarzania:
Dane osobowe pielgrzymów przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z organizacją Pielgrzymek, w szczególności w celu informowania o programie pielgrzymki, konferencjach, zawarcia umowy ubezpieczenia OC pielgrzymów oraz innych wydarzeniach o charakterze religijnym i edukacyjnym, jak spotkania popielgrzymkowe.

Dane są przetwarzane na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (RODO) w celu organizacji pielgrzymki, albo – art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 dla wykonania określonego celu.

Okres przechowywania danych:
Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu, do chwili wycofania zgody maksymalnie przez okres 2 lat. Zgodę mogą pielgrzymi wycofać w każdym czasie drogą mailową pod pielgrzymka.mbr@gmail.com Po tym czasie nośniki przechowujące dane (np.: dokumenty) zostaną zniszczone.

Udostępnianie danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom administracji Kościoła Katolickiego, organizatorowi pielgrzymki oraz ubezpieczycielowi pielgrzymki.

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
1. każdy Pielgrzym posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (w takim przypadku, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
2. każdy Pielgrzym ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się niezgodnie z obowiązującym prawem.

Dane nie będą wykorzystywane w innych celach niż wskazane powyżej, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest organizacja i przebieg pielgrzymki.

.